Home | Referencie

Uskutočnené projekty

Od roku 2011 do teraz

Obec Madunice, stavebné povolenie na rekonštrukciu Námestia A. S. Puškina (správcovia sietí: vodári, plynári, elektrárne, telekomunikácie; pamiatkari, životné prostredie, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, odbor dopravy, krajské riaditeľstvo dopravného inšpektorátu...)

pán Branislav Strečanský, stavebné povolenie na stavbu rodinného domu (správcovia sietí, štátny vodohospodársky podnik, zložky životného prostredia - ochrana ovzdušia, štátna vodná správa, pamiatkari, vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu...)

obec Veľké Kostoľany, zmena stavby pred dokončením - zmena systému obecnej kanalizácie z tlakovej na gravitačnú, (vyjadrenia od správcov sietí, odboru dopravy, Slovenskej správy ciest, zložky životného prostredia)

obec Žlkovce, zmena stavby pred dokončením, zmena technológie čistiaceho procesu na ČOV (drobné stavby, kanalizačné odbočky, vypracovanie projektovej dokumentácie, ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade)

SPD Veselé, majetkoprávne vysporiadanie zastavaných pozemkov od vlastníkov (jednanie s cca 90 vlastníkmi, uskutočnené riešenia zámenou alebo odkupom, zastupovanie vlastníkov na základe plnej moci pred súdnymi komisármi...)

rok 2010

stavebno-investičná spoločnosť Urbareal, stavebné povolenie na výstavbu bytového domu, 33 bytových jednotiek (správcovia sietí, štátny vodohospodársky podnik, zložky životného prostredia - ochrana ovzdušia, štátna vodná správa, pamiatkari...)

obec Dubovany, rekonštrukcia kultúrno spoločenského centra (vypracovanie projektu za účelom čerpania prostriedkov z eurofondov, správcovia sietí: vodári, plynári, elektrárne, telekomunikácie; pamiatkari, životné prostredie, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, odbor dopravy, krajské riaditeľstvo dopravného inšpektorátu...)